Vacatures en opdrachten

Op dit moment zijn er diverse uitvragen binnen het programma Mooi, Mooier, Middelland:

 

Aan de tekst van deze vacatures kunnen geen rechten worden ontleend.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Op dit moment interessante vacatures bij de Gemeente Rotterdam:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Verlopen uitvragen binnen het programma Mooi, Mooier, Middelland:

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Vacature Projectleider Wijkonderneming (v/m, duo of team)

In Mooi Mooier Middelland is een bijzonder experiment gaande rond co-creatie. Bewoners, ondernemers, overheden en instellingen maken samen plannen voor de leefomgeving. De wijk wil zich beter organiseren en richt daartoe een wijkonderneming op. Alle netwerken en bewonersgroepen in de wijk kunnen daarin participeren. De wijkonderneming biedt een platform voor het oefenen met nieuwe democratie. Ze wil bewoners en ondernemers meer eigenaarschap en zeggenschap geven dan nu. De wijkonderneming wordt een serieuze gesprekspartner van de overheid, die in staat is delen van de overheidsdoelen met een lokale kleur uit te voeren en aan te vullen. Ze genereert werk voor mensen die nu nog aan de kant staan, leerwerkplekken voor jongeren en kansen voor praktisch geschoolden. Ze stimuleert een sociale cohesie die de zorg in de wijk organischer maakt en het leven gezelliger. Ze faciliteert de buurtgroepen die onderdelen van het MMM-programma 2019-2024 uitvoeren. Als de wijkonderneming winst maakt, wordt die volledig teruggegeven aan de wijk in de vorm van nieuwe investeringen. De wijkonderneming wordt een ‘maatschappelijke BV’ of een ‘sociale onderneming’. Een ‘BuurtVennootschap’ die het wijkbelang op nummer 1 zet.

De werkgroep co-creatie MMM is bezig met het ontwerpen van de wijkonderneming. Op een brede wijkavond in november wordt het concept gepresenteerd, waar nodig bijgesteld en na goedkeuring van de wijk wordt het in de maanden erna in uitvoering gebracht. Het streven is dat de wijkonderneming in maart 2020 operationeel wordt. Gekozen is voor een groeimodel: klein beginnen en daarna verstandig uitbouwen. In het proces rond de wijkonderneming zorgt de gemeente Rotterdam voor inhoudelijke steun via een ambtenaar (Niels Hoogwerf) en een extern deskundige op het vlak van de wijk bv (Bea Moed).

In dit boeiende proces van pionieren is ruimte voor een projectleider wijkonderneming (M/V)

 

Vacature informatie

 • Deadline reageren: 20 oktober
 • Ingangsdatum: 28 oktober
 • Periode: 2019, met mogelijkheid tot verlenging t/m 2020. 
 • Tarief: max. 60 euro per uur exclusief BTW. Voor het projectleiderschap is een taakstellend MMM-budget beschikbaar. Voor deze functie is dit €28.400 bruto.
 • Type dienstverband: projectbasis, geen dienstverband
 • Locatie: Middelland

 

Functie-inhoud
Van de projectleider verwachten we dat zij/hij actief leiding neemt in de oprichting van de wijkonderneming Middelland en in het goed laten lopen daarvan. In teamverband en goed overleg met alle betrokkenen. Daarvoor is nodig:

 • Wijkbetrokkenheid. Je woont In of dichtbij Middelland, kent de wijk en bent er actief.
 • Visie. Je kunt samen met anderen visie vormen en dat aanstekelijk overdragen.
 • Toewijding. Je vindt het niet alleen leuk om een wijkonderneming te ontwerpen, maar je bent ook in staat om hobbels te nemen en vol te houden.
 • Deskundigheid. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in processen van stadsmaken, mobiliseren van bewoners en overlegsituaties met overheden. Specifieke organisatorische en/of juridische scholing is gewenst.
 • Teamwork. Je leidt de “Werkgroep Cocreatie” in het MMM-proces en werkt nauw samen met de projectleiders van andere MMM-werkgroepen, het wijkcomité Middelland, gemeente Rotterdam en instellingen.

 

Wie zijn wij?

Het programma Mooi, Mooier, Middelland is een experiment waarbij de stad ruim baan maakte voor de inbreng van bewoners van de wijk Middelland. Niet het beleid van de gemeente is leidend, maar de ervaringen, dromen en daden van bewoners en ondernemers. In de periode 2015 – 2018 is veel moois ontstaan; nieuwe parken en pleinen, versterkte netwerken en verhoogde betrokkenheid. Het wijkprofiel laat in de periode 2014- 2018 een positieve verandering zien op de sociale index én de fysieke staat van de buitenruimte. Voor de volgende fase is een nieuw programma gemaakt. Vele honderden bewoners en ondernemers denken en doen mee. Alle verzamelde ideeën zijn ondergebracht in zeven thema’s: een groene en duurzame wijk, een sociale en gezonde wijk, een wijk voor iedereen, een leefbare wijk, de ondernemende wijk, een levendige wijk en een wijk die meestuurt in co-creatie.

Voor meer info zie het nieuwe programma van Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024.

 

Wat bieden wij?

Wij bieden een uitdagende plek in een bijzonder experiment van wijkontwikkeling met betrokken bewoners en ondernemers, ambtenaren en andere stakeholders. 

 

Selectieprocedure

Kandidaten worden verzocht uiterlijk 20 oktober te reageren via e-mail: ne.dijkstra@rotterdam.nl t.a.v. Nadia Dijkstra en hierin op te nemen:

 • CV
 • 1 A4 motivatie

Een selectie van 3 kandidaten wordt uitgenodigd om hun sollicitatie mondeling toe te lichten in de periode 21-25 oktober. De selectiecommissie bestaat uit drie personen: een bewoner, een ambtenaar en een lid van het wijkcomité.

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Bram Dingemanse (06-49101956).

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Binnen de programmalijn ‘Een wijk voor iedereen’ zijn we op zoek naar een team van doeners, denkers verbeelders en verbinders voor de taken:

 • Vacature Netwerkspin(ners) / koffieleut(en)
 (v/m, duo of team)

 • Vacature Onderzoeker & projectplan-ontwikkelaar
 (v/m, duo of team)

 • Vacature Verhalen-ophaler(s)
 (v/m, duo of team)

 • Vacature Informatie-transformer(s)
 (v/m, duo of team)

Middelland is een wijk voor iedereen. Dat is wat Middelland Middelland maakt. Maar huis- en huurprijzen stijgen snel. Je hebt een steeds hoger inkomen nodig om kans te maken op een woning. Mooi, Mooier, Middelland vindt dat iedereen die dat wil in de wijk moet kunnen blijven wonen, ook mensen met een kleine beurs en de kwetsbare groepen. Dat gaat niet vanzelf. Daarom gaan we aan de slag om dit ‘een wijk voor iedereen’ te houden. We doen daarom een beroep op iedereen uit onze wijk, alle handen en hoofden!

Werken aan een wijk voor iedereen?  Reageer!

De komende jaren wordt een flink aantal huizenblokken in onze wijk gerenoveerd of gesloopt en heropgebouwd. Dit willen we aangrijpen om bewoners invloed te geven op deze (ver)bouwplannen. Tegelijkertijd onderzoeken we manieren waarop de wensen van bewoners in samenwerking met woningbouwverenigingen, de gemeente en ontwikkelaars beter kunnen worden gerealiseerd. Dit experiment heet: ’Wijk-Instrument Inclusief Wonen’ (WIIW). Daarnaast is het doel om bewoners inzicht te geven in hoe ze een (betaalbare) woning kunnen vinden en mee te doen aan ‘participatie’-trajecten.

Om dit belangrijke onderdeel van het Mooi, Mooier Middelland-programma verder te helpen, is er voor de komende jaren een budget van ongeveer 60 duizend euro beschikbaar. Daarvoor moet een hoop werk worden verzet. (Lees het projectvoorstel hier). De bedoeling is om een team te vormen dat zo veel mogelijk taken weet te beleggen in de wijk en deze met de wijk tot uitvoering brengt. Een team dat gezamenlijk zorg draagt dat het budget goed wordt besteed. Hierbij werkt het team nauw samen met de werkgroep ‘Een wijk voor iedereen’ en de bewonersgroep Oostervantkwartier.

Wij zoeken mensen die:

 • Bereid zijn zich voor langere tijd aan dit project te verbinden;
 • In of nabij Middelland wonen of op andere wijze nauw verbonden zijn aan deze buurt;
 • Willen samenwerken met de andere MMM-projecten, Huize Middelland, gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, het Hoogheemraadschap, huurders, huiseigenaren en andere belangrijke spelers in de wijk;
 • Bereid zijn de werkgroep ‘wijk voor iedereen’ en de bewonersgroep Oostervant-kwartier blijvend te betrekken;
 • Zich diplomatiek kunnen bewegen tussen de politieke, economische en sociale randvoorwaarden en deze waar mogelijk durven op te rekken;

Het project is in ontwikkeling. Taken kunnen in de loop der tijd veranderen. De taken die nu voorliggen zijn:

 

 

Taak netwerkspin(ners) / koffieleut(en) (v/m, duo of team)

 

Voor een of meer personen die:

 • de bewonersgroep Oostervantbuurt ondersteunt
 • contacten legt met buurtbewoners die zich nog niet aangesproken voelen
 • een expert-groep opzet waar mensen terecht kunnen met vragen en zorgen
 • begeleiden en coachen van de verhalen-ophalers
 • de samenhang met andere ontwikkelingen in de wijk bewaakt en stimuleert.

benodigde extra vaardigheden: beschikken over een breed netwerk in de buurt en in staat om te schakelen tussen verschillende belangen/invalshoeken in de wijk

Voor de uitvoering van deze taak is een budget beschikbaar van € 4.500,- voor 2019.

 

Taak onderzoeker & projectplan-ontwikkelaar (v/m, duo of team)

 

Voor iemand die:

 • slimme ideeën, praktische inzichten en goede ervaringen (best practices) uit andere wijken van Rotterdam / Nederland / Europa / de wereld bijeen zoekt en inzichtelijk maakt.
 • het projectvoorstel van de werkgroep ‘een wijk voor iedereen’ omvormt tot een praktisch, deelbaar en transparant projectplan dat binnen de grenzen van de tijd, budget en inhoudelijk kaders valt.
 • die de praktische uitvoering van het projectplan begeleidt.

Benodigde extra vaardigheden: ervaring met onderzoek in relevante werkvelden;
ervaring met projectplanning

Voor de uitvoering van deze taak is een budget beschikbaar van € 3.600,- voor 2019.

 

Taak verhalen-ophaler(s) (v/m, duo of team)

 

Voor een of meer personen die:

 • de (woon)verhalen, dromen, wensen en herinneringen van buurtbewoners ophaalt
 • deze deelbaar maakt voor de buurt, het wijknetwerk, beleidsmakers en politiek
 • hierbij aandacht heeft voor laaggeletterdheid en taalachterstand.

Benodigde extra vaardigheden: beschikken over ervaring met taalvaardigheids-verschillen; ervaring met participatieve kunstvormen en / of communicatie

Voor de uitvoering van deze taak is een budget beschikbaar van € 4.500,- voor 2019.

 

Taak informatie-transformer(s)  (v/m, duo of team)

 

Een of meer personen die:

 • alle informatie inzake de woonontwikkeling van de wijk, van verhalen en herinneringen tot harde cijfers en big data bijeen weet te brengen in een voor iedereen toegankelijk, stimulerende ‘informatie-uitwisselaar’ waar zowel bewoners als beleidsmakers gebruik van maken

Benodigde extra vaardigheden : beschikken over (ontwerp)ervaring op relevante werkterrein.

Voor de uitvoering van deze taak is een budget beschikbaar van € 4.500,- voor 2019.

 

Spreekt één of meer van deze taken jou aan? Reageer!

Vacature informatie:
Deadline reageren: 20 oktober 2019
Ingangsdatum: 30 oktober 2019
Periode: 2019 – 2020 – 2025
Type dienstverband: projectbasis, geen dienstverband
Locatie: Middelland

Reageren kan via de mail ne.dijkstra@rotterdam.nl t.a.v. Nadia Dijkstra door middel van:

 • een korte introductie van jezelf
 • een schets over hoe jij/jullie de taak (of een deel daarvan) wilt/willen vervullen
 • hoeveel tijd per week jij/jullie hiervoor nodig hebt/hebben

Een selectie van kandidaten wordt uitgenodigd om hun sollicitatie mondeling toe te lichten in de periode 21-25 oktober. De selectiecommissie bestaat uit drie personen: een bewoner, een ambtenaar en een lid van het wijkcomité.

 

Wie zijn wij?

Het programma Mooi, Mooier, Middelland is een experiment waarbij de stad ruim baan maakte voor de inbreng van bewoners van de wijk Middelland. Niet het beleid van de gemeente is leidend, maar de ervaringen, dromen en daden van bewoners en ondernemers. 

In de periode 2015 – 2018 is veel moois ontstaan; nieuwe parken en pleinen, versterkte netwerken en verhoogde betrokkenheid. Het wijkprofiel laat in de periode 2014- 2018 een positieve verandering zien op de sociale index én de fysieke staat van de buitenruimte. Voor de volgende fase is een nieuw programma gemaakt. Vele honderden bewoners en ondernemers denken en doen mee. Alle verzamelde ideeën zijn ondergebracht in zeven thema’s: een groene en duurzame wijk, een sociale en gezonde wijk, een wijk voor iedereen, een leefbare wijk, de ondernemende wijk, een levendige wijk en een wijk die meestuurt in co-creatie.

Voor meer info zie het nieuwe programma van Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024.

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Allround Medewerker Diepreiniging

De afdeling Diepreiniging is een stedelijke afdeling van het bedrijfsonderdeel Reiniging binnen Stadsbeheer. De primaire taak van de afdeling is het verwijderen van graffiti, kauwgum, oppervlaktereiniging, klad- en plakwerk en het reinigen van uriliften en elektrakasten etc.

 • Gepubliceerd op: Medewerkerportal
 • Aantal uur per week: 36 uren per week
 • FSK: 4
 • Sluitingsdatum: 18-10-2019
 • Jouw functie

Als allround medewerker diepreiniging voer je in teamverband werkzaamheden uit, met als resultaat dat een (zo lang mogelijk) schoon en ordelijk straatbeeld wordt bereikt. Het is een typisch ambulante functie, met een duidelijke fysieke belasting. Als allround medewerker diepreiniging maak je gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen, zoals de hoge druk- en stoomreinigers voor het verwijderen van graffiti, kauwgum, oppervlaktereiniging, klad- en plakwerk en voor het reinigen van uriliften en elektrakasten etc. Je werkt volgens voorschriften, veiligheids- en werkinstructies die noodzakelijk zijn om de kans op persoonlijk letsel te voorkomen.

Jouw profiel

De harde eisen voor deze functie zijn:

 • MBO werk- en denkniveau;
 • Rijbewijs B omdat je met verschillende reinigingsmachines werkt;
 • Je bent digitaal onderlegd (smart apps op je telefoon, werken met een IPad e.d.);
 • Vanwege lichamelijk belastend werk in alle weersomstandigheden is het van belang dat je fit bent en blijft.
 • In de wintermaanden behoort ook gladheidsbestrijding tot je taken. Buiten de reguliere werktijden, denk aan eventuele nachtdiensten in deze periode, dien je te beschikken over eigen vervoer.

Graag zien we bovenstaand in je sollicitatie terug om deze goed in behandeling te kunnen nemen.

Ons aanbod
Voor de functie allround medewerker diepreiniging gaan wij een opleidingsprogramma starten om je binnen 2 jaar op te leiden naar een volwaardig allround medewerker diepreiniging. Bij het goed afronden van de opleiding bieden we je een baan aan waar je voornaamste taak bestaat uit het schoonhouden van het Rotterdamse leefgebied. Samen met je collega’s werk je aan dit gemeenschappelijke resultaat.

Ook kun je rekenen op:

 • Een salaris die past bij je leeftijd, opleiding en ervaring van maximaal € 2.151,- (schaal 2) of maximaal € 2.342,- (schaal 3) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Na 2 jaar behoort inschaling in schaal 4 (maximaal € 2.409,-) na goed functioneren tot de mogelijkheid.
 • Inconviëntentoelage.

Contactinformatie
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Chris van der Kooij, manager WRT, tel. 06-14760275. Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Sharon Riesmeijer, recruiter, te bereiken via tel. 06-43835485.

 • Word jij langer dan 6 maanden ingehuurd? Dan ben je van harte uitgenodigd om mee te solliciteren!
 • Werken bij de gemeente Rotterdam vereist een verklaring omtrent gedrag.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 • De gemeente Rotterdam is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen met andere Rotterdamse organisaties maken wij ons sterk voor gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Vacature projectleider Sociale – en Gezonde Wijk
(v/m, duo of team)

Voor deze vacature kan niet meer worden gesolliciteerd, sollicitatieprocedure loopt reeds.

In Middelland werken we aan sterke netwerken en een sociale en gezonde wijk, aan een wijk waarin iedereen mee kan doen. Zo start in oktober het FitKnip experiment waarmee 200 mensen een digitaal zorgtegoed van €100 krijgen. Met dit tegoed kunnen in een digitale omgeving apps worden aangeschaft waarmee mensen zelf regie kunnen nemen en aan gezondheidsdoelen kunnen werken. Daarnaast werken we aan een verdere uitbreiding van de wijkcommunity (zowel digitaal als middels ontmoetingen). Een van de instrumenten hierbij is de digitale VraagBaak waar vraag en antwoord én mensen bij elkaar worden gebracht. Ook willen we in 2019 en 2020 een aantal thematische bijeenkomsten en SamenScholingen organiseren.

Wat ga je doen?
Je bent een netwerker en ambassadeur van het programma sociale en gezonde wijk en je werkt daarbij nauw samen met de kwartiermaker. Je stelt een projectplan op voor verdere versterking van het netwerk en de implementatie/ adaptatie van de eCommunity en digitale VraagBaak en voert dit plan (samen met anderen) ook uit. Je denkt mee over de verdere ontwikkeling van de eCommunity, digitale VraagBaak en de sociale gezondheidsinfrastructuur die we in de wijk met bewoners mede vormgeven. Je organiseert (samen met anderen) thematische bijeenkomsten. Je draagt bij aan het bedenken van nieuwe initiatieven en het verwerven van aanvullende middelen.

Wie ben jij?

 • Je kent de netwerken in de wijk en je vindt het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe netwerken in beeld te brengen en te ontwikkelen.
 • Je zet je al op een of andere manier vrijwillig in voor de wijk.
 • Je bent zelf een vraagbaak voor bewoners en je weet het netwerk van bewonersinitiatieven en zo nodig professionals te ontsluiten.
 • Je bent initiatiefrijk en je houdt ervan om mensen te verbinden en bijeenkomsten te organiseren.
 • Je kunt een projectplan maken en een begroting opstellen.
 • Je bent zelf handig met digitale instrumenten en zorgt voor regelmatige communicatie via diverse kanalen.
 • Je kunt anderen enthousiasmeren om digitale middelen uit te proberen en je kunt mensen makkelijk uitleggen hoe zij hun weg kunnen vinden in het digitale landschap van samenbeterinrotterdam.nl.
 • Je vindt het leuk om mee te denken over de ontwikkeling van een sociale en gezonde wijk en nieuwe manieren van verantwoording van de middelen van Mooi Mooier Middelland 2.0.
 • Bij voorkeur heb je ervaring met uitdagingen op het vlak van psychische gezondheid.

Beschikbaar budget
Voor 2019 en 2020 is een budget beschikbaar voor menskracht van € 13.080. Daarnaast is er een budget voor vrijwilligers/ambassadeurs die jou helpen. Ook is er een budget voor communicatiemiddelen en het organiseren van bijeenkomsten.

Wie zijn wij?
Het programma Mooi, Mooier, Middelland is een experiment waarbij de stad ruim baan maakte voor de inbreng van bewoners van de wijk Middelland. Niet het beleid van de gemeente is leidend, maar de ervaringen, dromen en daden van bewoners en ondernemers. In de periode 2015 – 2018 is veel moois ontstaan; nieuwe parken en pleinen, versterkte netwerken en verhoogde betrokkenheid. Het wijkprofiel laat in de periode 2014- 2018 een positieve verandering zien op de sociale index én de fysieke staat van de buitenruimte. Voor de volgende fase is een nieuw programma gemaakt. Vele honderden bewoners en ondernemers denken en doen mee. Alle verzamelde ideeën zijn ondergebracht in zeven thema’s: een groene en duurzame wijk, een sociale en gezonde wijk, een wijk voor iedereen, een leefbare wijk, de ondernemende wijk, een levendige wijk en een wijk die meestuurt in co-creatie.

Voor meer info zie het nieuwe programma van Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende plek in een bijzonder experiment van wijkontwikkeling met betrokken bewoners, ambtenaren en andere stakeholders.

Selectieprocedure
Kandidaten worden verzocht uiterlijk 9 september te reageren via de mail ne.dijkstra@rotterdam.nl t.a.v. Nadia Dijkstra door middel van een korte introductie van jezelf, een schets over hoe jij/jullie de opdracht wilt/willen vervullen en een globale kostenraming.

Een selectie van 3 kandidaten wordt uitgenodigd om hun sollicitatie mondeling toe te lichten in de periode 10-20 september. De selectiecommissie bestaat uit drie personen: een bewoner, een ambtenaar en een lid van het wijkcomité.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vacature initiatiefnemers Sociale – en Gezonde wijk

(v/m, duo of team)

Voor deze vacature kan niet meer worden gesolliciteerd, sollicitatieprocedure loopt reeds.

In Middelland werken we aan sterke netwerken en een sociale en gezonde wijk, aan een wijk waarin iedereen mee kan doen. Zo start in oktober het FitKnip experiment waarmee 200 mensen een digitaal zorgtegoed van €100 krijgen. Met dit tegoed kunnen in een digitale omgeving apps worden aangeschaft waarmee mensen zelf regie kunnen nemen en aan gezondheidsdoelen kunnen werken. Daarnaast werken we aan een verdere uitbreiding van de wijkcommunity (zowel digitaal als middels ontmoetingen). Een van de instrumenten hierbij is de digitale VraagBaak waar vraag en antwoord én mensen bij elkaar worden gebracht. In 2019 en 2020 willen we een aantal thematische bijeenkomsten en SamenScholingen organiseren. Ook willen we netwerken en plannen ontwikkelen voor een aanpak gericht op het terugdringen van armoede en gezonde voeding.

Vacature informatie

 • Deadline reageren 9 september 2019
 • Ingangsdatum: 1 oktober 2019
 • Periode: oktober 2019 – 2020
 • Tarief 60 euro per uur exclusief BTW. Voor 2019 is een startbudget voor planvorming beschikbaar van € 3.840 per thema. Ook is er een budget beschikbaar voor communicatie en het organiseren van bijeenkomsten.
 • Type dienstverband: projectbasis, geen dienstverband
 • Locatie: Middelland

Initiatiefnemer terugdringen armoede
Je hebt een ambitie om in de wijk bij te dragen aan het terugdringen van armoede en je hebt ideeën daarover. Samen met de kwartiermaker en projectleider sociale en gezonde wijk werk je aan een verdere uitwerking van die ideeën tot plannen en fondsaanvragen. Je onderzoekt in hoeverre we in Middelland een samenwerking met de Quiet Community en een netwerk waarin we overschotten beter benutten, kunnen ontwikkelen.

Initiatiefnemer gezonde voeding
Je hebt een ambitie om bij te dragen aan initiatieven op het vlak van gezonde voeding en het tegen gaan van voedselverspilling. Je draagt bij aan de ambitie om gezonde voeding bereikbaar te maken voor iedereen. Samen met de kwartiermaker en projectleider sociale en gezonde wijk werk je aan planvorming en het doen van fondsaanvragen. Je ontwikkelt een netwerk waardoor gezonde voeding voor iedereen bereikbaar wordt.

Wie ben jij?

 • Je kent de netwerken in de wijk en je vindt het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe netwerken in beeld te brengen en te ontwikkelen.
 • Je kunt ideeën omzetten naar plannen en fondsaanvragen.
 • Je committeert je aan het verwerven van nieuwe middelen voor nieuwe werkwijzen.
 • Je vindt het leuk om mee te denken over de ontwikkeling van een sociale en gezonde wijk en nieuwe manieren van verantwoording van de middelen van Mooi Mooier Middelland 2.0.

Wie zijn wij?
Het programma Mooi, Mooier, Middelland is een experiment waarbij de stad ruim baan maakte voor de inbreng van bewoners van de wijk Middelland. Niet het beleid van de gemeente is leidend, maar de ervaringen, dromen en daden van bewoners en ondernemers. In de periode 2015 – 2018 is veel moois ontstaan; nieuwe parken en pleinen, versterkte netwerken en verhoogde betrokkenheid. Het wijkprofiel laat in de periode 2014- 2018 een positieve verandering zien op de sociale index én de fysieke staat van de buitenruimte. Voor de volgende fase is een nieuw programma gemaakt. Vele honderden bewoners en ondernemers denken en doen mee. Alle verzamelde ideeën zijn ondergebracht in zeven thema’s: een groene en duurzame wijk, een sociale en gezonde wijk, een wijk voor iedereen, een leefbare wijk, de ondernemende wijk, een levendige wijk en een wijk die meestuurt in co-creatie.

Voor meer info zie het nieuwe programma van Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende plek in een bijzonder experiment van wijkontwikkeling met betrokken bewoners, ambtenaren en andere stakeholders.

Selectieprocedure
Kandidaten worden verzocht uiterlijk 9 september te reageren via de mail ne.dijkstra@rotterdam.nl t.a.v. Nadia Dijkstra door middel van een korte introductie van jezelf, een schets over hoe jij/jullie de opdracht wilt/willen vervullen en een globale kostenraming.

Een selectie van 3 kandidaten wordt uitgenodigd om hun sollicitatie mondeling toe te lichten in de periode 10-20 september. De selectiecommissie bestaat uit drie personen: een bewoner, een ambtenaar en een lid van het wijkcomité.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Vacature Straatmanager Nieuwe Binnenweg – Middellandstraat

(v/m, duo of team)

Voor deze vacature kan niet meer worden gesolliciteerd, sollicitatieprocedure loopt reeds.

Middelland heeft twee unieke stadstraten. De Nieuwe Binnenweg en de Middellandstraat zijn de horizontale verbindingslijnen richting het centrum. Het zijn twee belangrijke identiteitsdragers voor het gebied met als kenmerk dat het geen middle-of-the-road straten zijn. De Middellandstraat en de Nieuwe Binnenweg met hun vele speciale en gevarieerde winkels, toko’s, eettentjes, afhaalmogelijkheden, cafés en koffiebarretjes zijn van grote betekenis voor de wijk en haar bewoners. Bij de start van het programma Mooi, Mooier, Middelland in 2015 spraken bewoners en ondernemers gezamenlijk het belang uit om te investeren in goed functionerende winkelstraten in de wijk. Tijdens de vorige periode lag de nadruk op het verbeteren van de Middellandstraat. Het nieuwe programma richt haar pijlen op beide winkelstraten. Ambitie: in 2024 heeft Middelland twee goedlopende winkelstraten met een eigen karakter.

Vacature informatie

 • Deadline reageren: 9 september 2019
 • Ingangsdatum: 1 oktober 2019
 • Periode: oktober 2019 – 2020
 • Tarief: 60 euro per uur exclusief BTW.
 • Type dienstverband: projectbasis, geen dienstverband
 • Locatie: Middelland

 

Functie-inhoud
Als straatmanager ondersteun je samen met ter zake kundige ambtenaren de ontwikkeling van de straten, zodat de ambitie “twee goedlopende winkelstraten, die samenwerken en elkaar versterken maar elk hun eigen karakter hebben”, wordt waargemaakt:

 • De winkelstraten werken samen, versterken elkaar en hebben een goed aanbod voor bewoners uit de wijk en tegelijkertijd een aantrekkingskracht op winkelend publiek uit de nabije en verre omgeving. De winkelstraten hebben een prettig verblijfsklimaat.
 • Het winkelaanbod is divers en weerspiegelt de wijk. Toeloop en omzet zijn gegroeid en leegstand is aangepakt.
 • Goede uitstraling van de straten en gevels van de Middellandstraat en de Nieuwe Binnenweg. Stimuleren van herstellen puien in oude staat of vervangen door moderne varianten (hiervoor is geen budget in het programma aanwezig).

Functie-eisen
Jouw/jullie werkzaamheden hebben betrekking op

 • Mobiliseren, faciliteren, betrekken en verbinden van ondernemers, eigenaren, bewoners, initiatieven, andere mensen/partijen in de wijk.
 • Uitwerken met deze partijen van de gemeenschappelijke visie en doelstellingen, vertalen in strategie en concrete actieplannen.
 • Afspraken en ondersteunende acties op bijvoorbeeld het gebied van handhaving realiseren en in gang zetten. Partijen aanspreken die zich niet houden aan de afspraken, motiveren dit wel te doen.
 • Selecteren, werven en verbinden van externe partijen (fondsverstrekkers, investeerders, ondernemers) voor Middelland en zorgen dat zij hier willen investeren en zich willen vestigen.
 • In samenspraak met ondernemers, bewoners de gemeente adviseren ten aanzien van te ontwikkelen beleid op het gebied van detailhandelsprogramma’s en (horeca)gebiedsplannen.

Competenties:

 • Je kent Middelland en woont bij voorkeur in de wijk.
 • Je ziet de verbinding en het belang van de ontwikkeling van de straten in relatie tot het programma Mooi, Mooier, Middelland.
 • Je bent bekend met alle processen rond een BIZ in Rotterdam. In 2019 zijn er meerdere initiatieven gestart om tot een BIZ eigenaren, BIZ ondernemers (Middellandstraat) en een BIZ ondernemers/eigenaren (Nieuwe Binnenweg) te komen. Deze structuur is naar verwachting begin 2020 gerealiseerd.
 • Je bent in staat te verbinden, te enthousiasmeren, te “bemiddelen”, je bent een netwerker.
 • Je neemt initiatief, bent energiek en positief.
 • Je kunt schakelen tussen diverse niveaus, culturen en talen: je spreekt zowel taal van de ondernemer, bewoner als pandeigenaar.
 • Je kunt belang overstijgend denken en communiceren.
 • Je kunt goed luisteren en hebt een ontwikkeld empathisch vermogen.
 • Je bent gezond kritisch.
 • Je hebt financieel inzicht.
 • Je kunt samenwerken en delegeren.

Wie zijn wij?
Het programma Mooi, Mooier, Middelland is een experiment waarbij de stad ruim baan maakte voor de inbreng van bewoners van de wijk Middelland. Niet het beleid van de gemeente is leidend, maar de ervaringen, dromen en daden van bewoners en ondernemers. In de periode 2015 – 2018 is veel moois ontstaan; nieuwe parken en pleinen, versterkte netwerken en verhoogde betrokkenheid. Het wijkprofiel laat in de periode 2014- 2018 een positieve verandering zien op de sociale index én de fysieke staat van de buitenruimte. Voor de volgende fase is een nieuw programma gemaakt. Vele honderden bewoners en ondernemers denken en doen mee. Alle verzamelde ideeën zijn ondergebracht in zeven thema’s: een groene en duurzame wijk, een sociale en gezonde wijk, een wijk voor iedereen, een leefbare wijk, de ondernemende wijk, een levendige wijk en een wijk die meestuurt in co-creatie.

Voor meer info zie het nieuwe programma van Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende plek in een bijzonder experiment van wijkontwikkeling met betrokken bewoners en ondernemers, ambtenaren en andere stakeholders.

Selectieprocedure
Kandidaten worden verzocht uiterlijk 9 september te reageren via e-mail: ne.dijkstra@rotterdam.nl t.a.v. Nadia Dijkstra en hierin op te nemen:

 • CV
 • 1 A4 motivatie
 • Prijs

Een selectie van 3 kandidaten wordt uitgenodigd om hun sollicitatie mondeling toe te lichten in de periode 10-20 september. De selectiecommissie bestaat uit drie personen: een bewoner, een ambtenaar en een lid van het wijkcomité.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Vacature projectleider Communicatie

(v/m, duo of team)

Voor deze vacature kan niet meer worden gesolliciteerd, sollicitatieprocedure loopt reeds.

Energieke professional(s) die denken en doen combineren in de uitvoering van de communicatie van het programma Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024. Zij/hij geeft op eigen wijze vorm aan het gezamenlijk realiseren van de gestelde doelen.

Vacature informatie

 • Deadline reageren: 9 september 2019
 • Ingangsdatum: 1 oktober 2019
 • Tijd: maximaal 8 uur per week – 13 weken tot 1 januari 2020 met mogelijkheid tot verlenging
 • Tarief: 60 euro per uur exclusief BTW.
 • Type dienstverband: projectbasis, geen dienstverband
 • Locatie: Middelland
 • Opleidingsniveau: HBO
 • Vakgebied: communicatie, journalistiek, stadsontwikkeling, samenlevingsopbouw

Functie-inhoud
Het succes van een programma als Mooi, Mooier, Middelland is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van het proces en de communicatie. De doelstelling van de communicatie is het co-creëren in de breedste zin mogelijk te maken, van kennisdeling en informeren tot bijdragen leveren aan het bouwen aan gemeenschappen, van meningen peilen tot het informeren over het programma. De afgelopen jaren is de communicatie van Mooi, Mooier, Middelland op stoom gekomen middels de werkgroep communicatie. Dit willen we graag continueren. De belangrijkste opdracht van de werkgroep is het programma bij de doelgroepen zo helder en volledig mogelijk inzichtelijk maken en zo veel mogelijk mensen laten participeren. Belangrijke doelgroepen zijn bewoners, ondernemers en bezoekers van Middelland, Rotterdamse politici en ambtenaren, wijkpartners en geïnteresseerde stadsmakers van elders. De communicatiewerkgroep maakt gebruik van een breed palet aan middelen – van krant tot social media, van website tot meet-up – waarbij zij keer op keer zoekt naar het passende middel.

De aanpak van de werkgroep is gericht op het intensiveren en verduurzamen van de communicatie en participatie. De aanpak heeft vier pijlers:

 • Bieden van communicatieve ondersteuning ten bate van de inhoudelijke ontwikkeling van het programma.
 • Het activeren van het aantal mensen dat een bijdrage levert en betrokken is bij deze wijk en Mooi, Mooier, Middelland.
 • Het verbeteren en uitvoeren van een goede structuur voor een duurzame toekomst van de communicatie binnen de wijk voor de komende jaren, en handen en voeten geven aan de Atlas van Middelland waarmee we online en offline inzetten op kennisdeling en kennisontwikkeling.
 • De ontwikkeling van (dan wel aanhaken op een bestaand) interactief platform, dat co-creatie in de breedte ondersteunt door middel van communicatie over het programma, door kennisdeling, ideeënwerving en bijvoorbeeld meningspeiling.

De voorkeur heeft dat de communicatie van het programma ligt bij twee of drie mensen die samen met de wijkmanager, programmasecretaris en communicatieadviseurs van de gemeente Rotterdam de werkgroep communicatie vormen.

Functie-eisen

 • Je bent hands on, kunt flexibel werken en creatief – strategisch denken binnen een wijkontwikkeling
 • Je bent bekend met het bijhouden van (Word press)websites, social-media en drukwerk
 • Je kent de netwerken in de wijk en je vindt het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe netwerken in beeld te brengen.

Wie zijn wij?
Het programma Mooi, Mooier, Middelland is een experiment waarbij de stad ruim baan maakte voor de inbreng van bewoners van de wijk Middelland. Niet het beleid van de gemeente is leidend, maar de ervaringen, dromen en daden van bewoners en ondernemers. In de periode 2015 – 2018 is veel moois ontstaan; nieuwe parken en pleinen, versterkte netwerken en verhoogde betrokkenheid. Het wijkprofiel laat in de periode 2014- 2018 een positieve verandering zien op de sociale index én de fysieke staat van de buitenruimte. Voor de volgende fase is een nieuw programma gemaakt. Vele honderden bewoners en ondernemers denken en doen mee. Alle verzamelde ideeën zijn ondergebracht in zeven thema’s: een groene en duurzame wijk, een sociale en gezonde wijk, een wijk voor iedereen, een leefbare wijk, de ondernemende wijk, een levendige wijk en een wijk die meestuurt in co-creatie.

Voor meer info zie het nieuwe programma van Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende plek in een bijzonder experiment van wijkontwikkeling met betrokken bewoners, ambtenaren en andere stakeholders.

Selectieprocedure
Kandidaten worden verzocht uiterlijk 9 september te reageren via e-mail: ne.dijkstra@rotterdam.nl t.a.v. Nadia Dijkstra en hierin op te nemen:

 • CV
 • 1 A4 motivatie
 • Prijs

Een selectie van 3 kandidaten wordt uitgenodigd om hun sollicitatie mondeling toe te lichten in de periode 10-20 september. De selectiecommissie bestaat uit drie personen: een bewoner, een ambtenaar en een lid van het wijkcomité.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Vacature werkvoorbereider Duurzaam

(v/m, duo of team)

Voor deze vacature kan niet meer worden gesolliciteerd, sollicitatieprocedure loopt reeds.

Energieke professional(s) die denken en doen combineren in de uitvoering van de werkgroep duurzaam van het programma Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024. Zij/hij geeft op eigen wijze vorm aan het gezamenlijk realiseren van de gestelde doelen.

Vacature informatie

 • Deadline reageren: 9 september 2019
 • Ingangsdatum: 1 oktober 2019 tot december 2020
 • Tijd: 8 uur per week per persoon
 • Tarief: 60 euro per uur exclusief BTW.
 • Type dienstverband: projectbasis, geen dienstverband
 • Locatie: Middelland
 • Opleidingsniveau: HBO

Functie-inhoud
In het nieuwe programma Mooi, Mooier, Middelland zijn voor de periode 2019-2024 een aantal wensen en dromen geformuleerd. Het doel is om te werken aan duurzame wijk vanuit drie denkbeelden; H2O, CO2 en O2 oftewel Klimaatadaptie, Groenblauwe leefomgeving en Gezonde Lucht. Uiteraard zijn er meer uitdagingen op het gebied van duurzaamheid te benoemen. Voor de komende periode is echter gekozen voor een aantal concrete en vooral haalbare projecten:

 • Groenwerk Groep, onderhouds- en beheerteam voor de wijk en onderzoek naar innovatieve oplossingen voor energie en schone lucht.
 • Atlas van (duurzaam) Middelland.
 • 1000 m2 gevel/regentuinen en mini forests.
 • Herinrichting Claes de Vrieselaan.
 • Klimaatplein Oostervantplantsoen.
 • 1000 Regentonnen ook in de achtertuinen en op balkonnen.
 • Een schone Heemraadssingel.
 • Handelingsplan voor Schone(re) lucht in de wijk.
 • Culturele bijdrage aan herinrichting Robert Fruinstraat.
 • Haalbaarheidsplan voor het evenement in 2024 onder de voorlopige titel Participatie Wijk Floriade.

De Werkvoorbereiders hebben de taak om gedurende de periode 2019-2020 een tweetal concreet zichtbare projecten te realiseren; ‘1.000 Regentonnen voor Middelland’ en ‘Project X’ een nog nader in te vullen concreet en zichtbaar project en gezamenlijk ingevuld met de Werkgroep Duurzaam bestaande uit de bewoners van Middelland. Na de zomer wordt een oproep gedaan om mee te denken. De lessen geleerd van 1.000 Regentonnen worden daarin meegenomen. Waarvan de belangrijkste: Hoe kun je een tot de verbeelding sprekend plan bedenken dat ook voor deelname en financiering van derden in aanmerking komt?

De Werkvoorbereiders hebben tevens de taak om de Groenwerk Groep te organiseren. Deze groep houdt zich bezig met aanleg, beheer en onderhoud van het groen in de wijk i.s.m. Stadsbeheer en dienst Veilig van de Gemeente Rotterdam en bijvoorbeeld het jongerenwerk en/of andere deelnemende partijen aan MMM zoals woningbouwcorporaties.

De Groenwerk Groep doet ook onderzoek naar mogelijkheden en samenwerkingen voor de toekomst (bv. Groene Daken initiatief Gemeente Rotterdam), bijdragen en aan de Atlas van Middelland, haalbaarheidsstudie naar een evenement in 2024 en bijvoorbeeld meewerken of initiëren van duurzaamheidsgebiedsvisies. De Groenwerk Groep is daarmee ook een Research & Development Platform op het gebied van duurzaamheid binnen Mooi, Mooier, Middelland.

Functie-eisen

 • Je bent bekend met de functie van aanspreekpunt, verbinder en aanjager van duurzaamheidsprojecten in een wijk voor zowel bewoners, gemeente, en andere deelnemende partijen.
 • Je bent bekend met fondsenwerving
 • Je hebt ervaring met ideevorming met bewoners, werkgroepen en derden
 • Je bent bekend met projectmanagement in een wijk
 • Je bent bekend met het organiseren bijeenkomsten op het thema Duurzaam
 • Je bent hands on, kunt flexibel werken en creatief – strategisch denken binnen een wijkontwikkeling
 • Je bent bekend met communicatie m.b.t. tot projecten
 • Je kent de netwerken in de wijk en je vindt het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe netwerken in beeld te brengen.

Wie zijn wij?
Het programma Mooi, Mooier, Middelland is een experiment waarbij de stad ruim baan maakte voor de inbreng van bewoners van de wijk Middelland. Niet het beleid van de gemeente is leidend, maar de ervaringen, dromen en daden van bewoners en ondernemers. In de periode 2015 – 2018 is veel moois ontstaan; nieuwe parken en pleinen, versterkte netwerken en verhoogde betrokkenheid. Het wijkprofiel laat in de periode 2014- 2018 een positieve verandering zien op de sociale index én de fysieke staat van de buitenruimte. Voor de volgende fase is een nieuw programma gemaakt. Vele honderden bewoners en ondernemers denken en doen mee. Alle verzamelde ideeën zijn ondergebracht in zeven thema’s: een groene en duurzame wijk, een sociale en gezonde wijk, een wijk voor iedereen, een leefbare wijk, de ondernemende wijk, een levendige wijk en een wijk die meestuurt in co-creatie.

Voor meer info zie het nieuwe programma van Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende plek in een bijzonder experiment van wijkontwikkeling met betrokken bewoners, ambtenaren en andere stakeholders.

Selectieprocedure
Kandidaten worden verzocht uiterlijk 9 september te reageren via e-mail: ne.dijkstra@rotterdam.nl t.a.v. Nadia Dijkstra en hierin op te nemen:

 • CV
 • 1 A4 motivatie
 • Prijs

Een selectie van 3 kandidaten wordt uitgenodigd om hun sollicitatie mondeling toe te lichten in de periode 10-20 september. De selectiecommissie bestaat uit drie personen: een bewoner, een ambtenaar en een lid van het wijkcomité.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Vacatures binnen project 1.000 regentonnen
• Productie medewerker (v/m)
• Communicatie/PR medewerker (v/m)
• Uitvoerders (v/m)

Voor deze vacature kan niet meer worden gesolliciteerd, sollicitatieprocedure loopt reeds.

Vacature informatie

 • Deadline reageren: 9 september 2019
 • Ingangsdatum: 1 oktober 2019
 • Type dienstverband: projectbasis, geen dienstverband
 • Locatie: Middelland

Functie-inhoud
In het nieuwe programma Mooi, Mooier, Middelland is voor de periode 2019-2024 een aantal wensen en dromen geformuleerd. Het doel is om te werken aan duurzame wijk vanuit drie denkbeelden; H2O, CO2 en O2 oftewel Klimaatadaptie, Groen en Gezonde Lucht.

De Werkvoorbereiders Duurzaam hebben de taak om gedurende de periode 2019-2020 het project ‘1.000 Regentonnen voor Middelland’ te realiseren. Voor de uitvoering van dit project zoeken we de volgende mensen:

 • Productiemedewerker – organiseren, begeleiden bij uitvoering 1.000 Regentonnen. Uitvoering van deze functie heeft een taakstellend budget van € 5.000,- .
 • Communicatie/PR medewerker – extra aandacht via o.a. Middelland Communicatie Kanalen en in samenwerking met betrokken partijen zoals het Hoogheemraadschap, de Gemeente, Woonstad en bewoners het Openingsfeest organiseren. Uitvoering van deze functie heeft een taakstellend budget van € 2.500,-
 • Uitvoerders – Plaatsen circa 300 regentonnen en aanleggen circa 15.000m2 geveltuinen in een periode van een half jaar. Verwachte start oktober/november 2019. Uitvoering van deze functie heeft een taakstellend budget ( ex materialen ) van circa € 20.000,-

Wie zijn wij?
Het programma Mooi, Mooier, Middelland is een experiment waarbij de stad ruim baan maakte voor de inbreng van bewoners van de wijk Middelland. Niet het beleid van de gemeente is leidend, maar de ervaringen, dromen en daden van bewoners en ondernemers. In de periode 2015 – 2018 is veel moois ontstaan; nieuwe parken en pleinen, versterkte netwerken en verhoogde betrokkenheid. Het wijkprofiel laat in de periode 2014- 2018 een positieve verandering zien op de sociale index én de fysieke staat van de buitenruimte. Voor de volgende fase is een nieuw programma gemaakt. Vele honderden bewoners en ondernemers denken en doen mee. Alle verzamelde ideeën zijn ondergebracht in zeven thema’s: een groene en duurzame wijk, een sociale en gezonde wijk, een wijk voor iedereen, een leefbare wijk, de ondernemende wijk, een levendige wijk en een wijk die meestuurt in co-creatie.

Voor meer info zie het nieuwe programma van Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende plek in een bijzonder experiment van wijkontwikkeling met betrokken bewoners, ambtenaren en andere stakeholders.

Selectieprocedure
Kandidaten worden verzocht uiterlijk 9 september te reageren via e-mail: ne.dijkstra@rotterdam.nl t.a.v. Nadia Dijkstra en hierin op te nemen:

 • CV
 • 1 A4 motivatie

Een selectie van 3 kandidaten wordt uitgenodigd om hun sollicitatie mondeling toe te lichten in de periode 10-20 september. De selectiecommissie bestaat uit drie personen: een bewoner, een ambtenaar en een lid van het wijkcomité.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Spelregels Mooi, Mooier, Middelland

 

In Mooi, Mooier, Middelland hebben bewoners en ondernemers een grote stem in de verdeling van (gemeentelijk) budget. De werkgroepen bestaande uit bewoners (en ondernemers) en de gemeente Rotterdam hebben de leiding in de uitvoering. De werkgroep treedt op als opdrachtgever. (Potentiële) opdrachtnemers kunnen niet plaatsnemen in een werkgroep (voor de duur van de opdracht). Je kunt niet je eigen opdrachtgever zijn. Om zo transparant mogelijk te zijn, zijn de volgende spelregels afgesproken ten aanzien van inkoop en inhuur. Deze regels zijn aanvullend op de inkoopregels van de gemeente Rotterdam.

 

Inkoopregels Mooi, Mooier, Middelland

 

 • Al het werk dat door de werkgroepen ingekocht wordt, wordt breed gecommuniceerd.
 • Er geldt een maximum tarief van 60 euro per uur excl. BTW.
 • Uitvoering door een groep geniet de voorkeur.
 • Uitzonderingen alleen door de sollicitatie selectiecommissie te maken.